Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. 1ο Έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
B.iv ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ” Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 75.000,00 ευρώ
Γ.iii ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 41.400,00 ευρώ
Δ.i ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 74.400,00 ευρώ
Δ.iii ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 24.400,00 ευρώ
Δ.iv ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 23.140,00 ευρώ
Ε.i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 53.678,00 ευρώ
Ε.ii ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 23.005,00 ευρώ
ΣΤ.i ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 5.000,00 ευρώ
ΣΤ.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 2.900,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 322.923,00 ευρώ

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης) όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος & επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά από επεξεργασία
  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης-λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας
Δραστηριότητα Δ.i: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν τη μεταποίησή τους
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίηση τους. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάσει του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης η ΟΕΦ μέσω της εγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε τα παρακάτω: 100 ελαιοδίκτυα και 22 ελαιοραβδιστικά.

Δραστηριότητα Δ.iii.: Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών για την αποθεματοποίηση του ελαιολάδου πριν τη μεταποίηση τους.
Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος η ΟΕΦ, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε μία ανοξείδωτη κωνική κλειστή δεξαμενή χωρητικότητας 5000 λίτρων.
Δραστηριότητα Δ.iv.: Προμήθεια εξοπλισμού για τη παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων
Σκοπός της δράσης αυτής, μέσω προμήθειας εξοπλισμού, είναι βελτιωτικές παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον, στην ιχνηλασιμότητα, στην πιστοποίηση και στην ποιότητα του ελαιολάδου.

Κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, η ΟΕΦ,  για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε είκοσι δύο ανοξείδωτες δεξαμενές με κωνικό πυθμένα χωρητικότητας 500 λίτρων.

Δραστηριότητα Ε.i.: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, έλεγχο και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας του ελαιολάδου.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή όπως επίσης ανάπτυξη και υλοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007 με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Η ΟΕΦ πιστοποιήθηκε με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων) πιστοποίηση με IFS.
Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000, IFS (InternationalFoodStandard). Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής (ελαιοτριβείο) και τυποποιητήριο ελαιολάδου με  τα οποία το ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. έχει δήλωση συνεργασίας.

Η μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου,  θα αναβαθμίσει και θα διατηρήσει την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000:2005, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούν, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος της ΟΕΦ, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος ποιότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή, όπως παράλληλα και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας HACCP/ISO και IFS με διευρωπαϊκή  συνεργασία.

Δραστηριότητα Στ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ό, τι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος
Περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης  των ενεργειών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων των έργων της ΟΕΦ στα πλαίσια της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριότητων των δράσεων Βiv, Γiii, Δi, Δiii, Δiv, Ei, Eii που αφορούν στο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΟΕΦ στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.
Δραστηριότητα Στ.ii.: Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων
Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.