Προφίλ

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού.

Η Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ δραστηριοποιείται σε:

  • συγκέντρωση και εμπορία ελαιολάδου
  • συγκέντρωση και εμπορία εσπεριδοειδών

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους, την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα της Οργάνωσης είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί και η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Σ.Ο.Δ.) σε συνδυασμό με το Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης». Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστημάτων παράλληλα και με την διαδραστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής εξασφαλίζει την αρμονική μετάβαση της παραγωγής από την παραδοσιακή μορφή της σε μορφή η οποία υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές καταγραφές δεδομένων με δυνατότητες επεξεργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και την μείωση της επιβάρυνσης του παραγωγού από μη απαιτούμενες ενέργειες. Στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συμμετέχουν παραγωγοί μέλη της Ο.Π. με συνολικά περίπου 2.000 στρέμματα.

Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και η λεπτομερής ηλεκτρονική καταγραφή των φάσεων παραγωγής συμπληρώνεται από την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου. Η Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων είναι απαραίτητη για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την διασφάλιση του τελικού καταναλωτή.

Η ιχνηλασιμότητα υποστηρίζεται από την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του τυποποιητηρίου ελαιολάδου και επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση παλαιού τύπου μηχανημάτων με σύγχρονα αυτοματοποιημένα και ανοξείδωτα όπως αποφυλλωτήρια, πλυντήριο ελαιοκάρπου, γεμιστικό, πωματιστικό, καψυλιέρας, ετικετέζας και λοιπού εξοπλισμού. Με την αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται καταρχήν η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης με αντίστοιχη αύξηση επιπέδων ασφάλειας του προϊόντος και κατά δεύτερον η δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων αποθήκευσης, τυποποίησης και αποθήκευσης μεταποιημένου προϊόντος, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000:2005 – με ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.