Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών μελών της εταιρείας, με 3.850 στρέμματα και 69.300 ελαιόδεντρα Κορωνέικης ποικιλίας ημιορεινών και ορεινών ελαιώνων, που βρίσκονται πάνω σε ηλιόλουστες πλαγιές περικυκλωμένες από πεύκα, κουμαριές, σκίνα και μύρτα στην περιοχή Γεράκι-Ήλιδας της Πελοποννήσου. Η εταιρεία παράγει τυποποιεί και διαθέτει στην αγορά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κυρίως Κορωνέικης ποικιλίας των ελαιοπαραγωγών μελών της.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοκαλλιεργητών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

 

 

Η Ο.Π. βαδίζει πλέον πέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (Σ.Ο.Δ.) με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης των ελαιοκαλλιεργητών και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Σήμερα, στο Σ.Ο.Δ. συμμετέχουν περίπου 125 ελαιοκαλλιεργητές.

Παράλληλα, η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρακτικών επιδείξεων με καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεματικές ενότητες: Διαχείριση λίπανσης, βελτίωση εδάφους, τεχνικές κλαδέματος, επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων αγροκτήματος, διαχείριση εχθρών & ασθενειών, συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, διαχείριση ζιζανίων και τεχνικές Μείωσης Ανθρακικού αποτυπώματος.

Αναπόσπαστο μέρος των παρεμβάσεων αποτελεί η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στο παραγόμενο προϊόν  δηλαδή η παρακολούθησή και πλήρης καταγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για την παραγωγή του. Το ιστορικό αυτό τηρείται ηλεκτρονικά και διασυνδέεται και με το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και επειδή το τελικό ζητούμενο είναι η παραγωγή ποιοτικού προϊόντος, η Ο.Π. επιλέγει παράλληλα με τα ανωτέρω , να παρέχει εξειδικευμένο εξοπλισμό στους παραγωγούς μέλη της με τον διττό στόχο να στηρίξει το εισόδημά τους αλλά και να διασφαλίσει τα κατάλληλα εργαλεία για την ελαιοκαλλιέργεια (ελαιοραβδιστικά) και συγκομιδή (ελαιόπανα και ανοξείδωτες δεξαμενές)

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.

ΦΑΣΑ